Des de gener de 2020 Lavola s’encarrega de la gestió del servei d’assessorament en residus de la Mancomunitat de la Comarca de Pamplona. Un projecte de proximitat que involucra als 50 municipis de la Mancomunitat i el seu teixit social.

Es tracta d’un projecte on la ideació i execució de campanyes de sensibilització i consultoria educativa es converteixen en aliats de la gestió per establir relacions i generar aliances i sinergies enfocades a la millora de la sensibilització, la gestió, la minimització i la prevenció de residus.

Amb aquest servei d’assessoria la Mancomunitat de la Comarca de Pamplona (MCP) busca informar i sensibilitzar en els valors de prevenció de residus, la reutilització i l’economia circular, alhora que recorda i reforça la importància de la correcta separació de les diferents fraccions. Igualment es vol crear una xarxa d’aliats (ajuntaments, associacions i entitats) per al projecte que treballin de forma corresponsable amb la MCP en la consecució dels objectius de gestió marcats. Finalment es recollirà informació útil i de valor en finalitzar cadascuna de les accions per millorar l’estratègia i els resultats de les accions que es planifiquin en el futur.

Com a empresa especialitzada en sostenibilitat, Lavola ha proposat un servei que es vertebra en tres pilars fonamentals:

  • La proactivitat per repensar i buscar de forma permanent i constant les oportunitats per treballar de manera col·laborativa amb el teixit institucional i les entitats del territori. Perquè sentin el Servei d’assessoria de la MCP com un col·laborador, un ajut i una oportunitat per millorar en la gestió dels residus.
  • La proximitat a través d’un servei personalitzat i atent; basat en l’escolta activa per detectar les necessitats d’usuaris i usuàries actuals i potencials. L’objectiu és garantir la confiança en la MCP i incrementar la implicació i la corresponsabilitat de la ciutadania.
  • La innovació, aportant nous enfocaments i metodologies actives que facin protagonistes als nostres destinataris. Es farà un pas més enllà de la mera transmissió d’informació, s’utilitzaran eines i instruments informals per realitzar sondejos i recollir opinions (anàlisi de la percepció) i s’afavorirà que la informació flueixi i es retorni de forma constant, retroalimentant informació-formació de forma contínua als destinataris.

Lavola afronta un any al davant per donar resposta als principals reptes que ens proposa la Mancomunitat; reptes com la millora de la recollida de residus tèxtil, l’impuls dels esdeveniments sostenibles en ajuntaments i entitats del territori, l’ajuda per implementar la recollida separada en piscines i poliesportius, el treball en la subtil i evident relació entre residus i neteja dels espais públics en els punts crítics de contenidor, etc. Reptes per als quals Lavola aportarà professionalitat gràcies a la dilatada experiència que tenim en l’àmbit dels residus.