Actualment es viu un procés de transformació educativa que busca el desenvolupament competencial de l’alumnat i el situa en el centre de l’aprenentatge. Això fa que els programes educatius revisin la seva oferta per alinear-la a les noves necessitats i reptes. En aquest escenari, les oficines tècniques que gestionen els programes prenen un paper fonamental per assegurar-ne el desplegament i oferir un acompanyament pedagògic de qualitat als participants.

Un dels models pels quals aposten cada vegada més entitats i institucions és el d’oferir propostes educatives a desenvolupar de manera autònoma  per part dels docents, a través de programes educatius en format digital o kits de recursos didàctics. Aquests programes faciliten una àmplia varietat de materials de suport tant per al docent com per a l’alumnat, d’aquesta manera els mateixos docents poden adaptar-los al seu context i necessitats particulars. Aquests programes tenen diversos avantatges:

  • Aporten propostes educatives flexibles i de qualitat.
  • Fomenten l’ús de noves metodologies a l’aula (com el treball per projectes, l’aprenentatge per servei…).
  • Enriqueixen la programació curricular amb temàtiques actuals que fomenten les competències per la vida de l’alumnat (com el fenomen del big data, la identitat digital, el consum responsable, l’emprenedoria…).
  • Apoderen al docent com a element transformador de la pràctica educativa dels centres.
  • Permeten universalitzar l’accés a aquests programes a una gran diversitat de centres i territoris, sense dependre de recursos físics ni de la presència d’educadors externs i optimitzant al màxim els recursos.

Lavola té experiència en la creació d’aquest tipus de programes educatius, ja sigui realitzant el disseny d’activitats en format kit, com el projecte Saneápolis, o a través de l’elaboració de guies didàctiques en format digital, com les que s’han desenvolupat pel projecte ‘Vidreamers’ d’Ecovidrio. Aquest tipus de programes educatius requereix comptar amb una oficina tècnica que garanteixi la seva implementació, ofereixi orientació pedagògica als docents en l’aplicació de la proposta educativa i reforci el model de gestió de manera eficaç i resolutiva.

A través de la llarga experiència de Lavola en la gestió de programes educatius constatem que una bona oficina tècnica es fonamenta sobretot en aconseguir maximitzar l’impacte d’un programa, tant qualitatiu com quantitatiu:

  • Impacte en el nombre d’usuaris. A través d’estratègies de difusió i comunicació, i de la fidelització dels usuaris, l’oficina tècnica vetlla per aconseguir que el programa arribi al màxim nombre de participants, tant l’alumnat com els docents. A més, l’oficina tècnica s’encarrega de fer-ne un seguiment, de monitorar i mesurar de manera rigorosa el perfil i volum d’usuaris del programa.  
  • Impacte del programa educatiu en el desenvolupament competencial de l’alumnat. Les oficines tècniques tenen un paper cabdal, donat que són les responsables d’acompanyar al docent en el desplegament del programa, vetllar per la seva aplicació, potenciar el seu aprofitament… En aquest sentit, l’oficina tècnica actua de Coach educatiu, oferint un suport constant durant les diferents fases de participació en el programa.

Des de consultoria educativa oferim solucions integrals en la creació i gestió 360º de programes educatius, enfocades a potenciar el seu impacte i procurant que cada ésser humà adquireixi els coneixements, actituds i valors necessaris per a forjar un futur sostenible a tots els nivells.

La figura del Coach educatiu permet ajudar als docents a conèixer millor el programa, adaptar-lo a les seves necessitats i donar suport en el desenvolupament d’activitats o eines concretes. L’acompanyament pedagògic permet a la vegada conèixer la implementació dels programes a l’aula, i tenir un feedback constructiu que ajuda a millorar el programa i a construir una relació de confiança i intercanvi amb el docent. A més aquest acompanyament ha de ser flexible i modulable a les necessitats dels docents. D’aquesta manera, l’acompanyament es pot limitar a ser-hi present per resoldre qualsevol dubte, en establir comunicacions de valor i interès que mantinguin viva l’aplicació del programa, o en realitzar un acompanyament molt més personalitzat a les necessitats individuals de cada docent o cada aula. L’escolta activa de les necessitats dels docents permetrà que l’oficina tècnica pugui ser proactiva en la creació de recursos i generació de solucions que facilitin l’aplicació dels programes i fomentin una construcció col·lectiva de comunitat. Aquest coaching també ha de promoure el treball en xarxa entre docents (peer to peer), o entre diferents centres educatius, per facilitar l’intercanvi d’experiències entre participants generant evidències concretes que transformin les pràctiques educatives i augmentin l’impacte dels programes. En resum, l’oficina tècnica ha d’apoderar al docent perquè aquest apliqui la millor versió del programa i aconsegueixi millorar el desenvolupament competencial de l’alumnat.

En la qüestió operativa, els equips que treballen en la gestió diària de l’oficina tècnica són coneixedors de primera mà de l’oferta educativa i són uns prescriptors fiables per als docents. Alhora són també les persones que millor palpen la realitat diària del programa, mantenen contacte constant amb els públics finals i els usuaris, informen de l’acollida o interès que suscita, detecten els punts forts i els aspectes a millorar, i gestionen eficientment el dia a dia del programa.

Lavola desenvolupa aquest servei d’oficina tècnica en diversos programes educatius a diferents nivells, des de la gestió de les reserves, passant per la difusió o l’acompanyament pedagògic als docents. Un bon exemple de gestió integral d’aquest servei el trobem en l’oficina tècnica dels programes educatius d’EduCaixa, que engloben 7 programes educatius diferents enfocats al desenvolupament competencial de l’alumnat.

Alba Bonàs

Responsable de consultoria educativa de Lavola