El mes de gener hem presentat tres plans directors diferents aportant la nostra expertesa des de les solucions de consultoria educativa i de gestió de centres d’educació ambiental. Per ajudar a projectar les propostes hem aplicat la metodologia pròpia Meetfulness i us n’expliquem els beneficis.

  • Definir i consensuar la visió i missió d’un projecte

El Palau del Marquès d’Alfarràs, ubicat al cor del Parc del Laberint d’Horta de Barcelona, és un edifici singular pel seu valor patrimonial. Actualment està parcialment en desús i l’Institut Municipal de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Barcelona ha requerit un pla d’usos amb la voluntat de recuperar-lo per a la ciutadania.

La premissa de l’encàrrec és que les activitats que es promoguin des del Palau estiguin vinculades a la promoció i foment del verd urbà, relacionant el potencial projecte amb la naturalització de la ciutat, les activitats que actualment s’hi duen a terme i el conjunt del Parc del Laberint.

Per desenvolupar la proposta, a més d’altres accions, es va dur a terme una sessió d’estratègia amb la metodologia pròpia Meetfulness. Mitjançant dinàmiques que faciliten la presa de decisions i l’aprenentatge, en aquesta trobada es va presentar als agents participants la diagnosi prèviament realitzada i va servir per consensuar, de manera col·laborativa i creativa, la visió i la missió dels potencials usos del Palau.

 

  • Dinamitzar sessions participatives de debat i reflexió sobre temes clau

 

Des de Lavola estem desenvolupament la definició i redacció de la nova Estratègia d’Educació Ambiental per la Junta de Comunitats de Castella-La Manxa, adaptant-la als objectius del Full de Ruta UNESCO per l’Educació pel Desenvolupament Sostenible (EDS).

Per dur a terme l’encàrrec s’ha apostat per un procés participatiu amb la intenció de reflexionar i debatre sobre l’educació per la sostenibilitat a Castella-La Manxa. Per vehicular i dinamitzar aquesta participació s’ha posat en pràctica la metodologia Meetfulness, organitzant cinc sessions diferents de treball amb els diferents agents implicats: les quatre primeres s’han dividit segons els grups d’interès amb els quals treballar, mentre que l’última sessió ha sigut transversal. Aquesta metodologia pròpia ha permès adaptar dinàmiques a les necessitats específiques de cada sessió i estimular la presa de decisions en relació als objectius i línies estratègics dels projecte. Alhora s’ha afavorit a crear un sentiment de compromís amb el projecte fent que els agents implicats s’hi sentin compromesos i apropiats.

 

  • Imaginar i crear recursos educatius per un projecte

Els ajuntaments que constitueixen la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener (MIC) tenen sistemes d’aigües continentals d’alt interès que fan que esdevinguin un recurs molt interessant per a l’educació i sensibilització ambiental.

En aquestes context, i amb la voluntat d’alinear-se amb el programa Va d’aigua de la Diputació de Barcelona, -el qual dona suport a aquells equipaments i projectes d’educació ambiental impulsats per ens locals-, Lavola rep l’encàrrec de definir un projecte de sensibilització ambiental entorn les masses d’aigua continentals dels municipis de la Mancomunitat, que permeti desenvolupar activitats d’educació ambiental en el territori.

Per desenvolupar la proposta es va realitzar, entre d’altres accions, una sessió Meetfulness amb els tècnics de la MIC. En la primera part de la sessió es van compartir i validar els resultats de la diagnosi i conèixer la percepció dels diversos actors implicats en un entorn de treball que estimula l’aprenentatge i l’expressió d’opinions. En la segona part, a través de dinàmiques que promouen la creativitat  els participants van imaginar conjuntament recursos d’educació ambiental per donar suport a les activitats del territori.